Pereiti prie turinio

Leiskite pabrėžti, kad aš nekenčiu paties žodžio, o ne žmonių, kuriuos taip vadina. Saracėnija lot. Dabar akimirkai uţmirškite alkoholį ir sutelkite dėmesį į musę ir į vabzdţiais mintantį augalą.

G albūt nesiţavite laidomis apie gamtą taip kaip aš ir niekada nesate girdėjęs apie vabzdţiaėdţius augalus. Kuo neįprasti vabzdţiaėdţiai augalai? Kaip ir jautrieji musėkautai7, jie apverčia aukštyn kojomis įprastą gamtoje procesą, kai gyvūnai minta augalais, ir praturtina savo racioną į spąstus viliodami vabzdţius ir jais misdami. Jautriųjų musėkautų mityba veikia spąstų lokiams principu, o saracėnija8 yra daug klastingesnis augalas, ir pakliuvimas į ją primena narkotinę priklausomybę.

Augalas yra ąsočio formos, o jo vidus padengtas lipniu nektaru. Aplink jį sklindantis aromatas vilioja muses lyg medus bites.

Nektaro skonis nenusileidţia kvapui, ir musės negali atsispirti šioms nepaprastai skanioms ir nemokamoms vaišėms. Deja, vaišės nėra nemokamos.

Uploaded by

Priešingai, vargšė musė uţ jas sumoka savo gyvybe. Tiksliau sakant, kaip ir nieko neįtariantis misionierius, virėjo pakviestas specialiai pasisvečiuoti į puotą ir pats tapęs ypatingu virėjo patiekalu, taip ir nelaiminga musė yra ne svečias, o maistas!

pašalinti riebalus iš viso kūno

Tai ne sutapimas, kad nuolydis augalo viršūnėlėje yra beveik nepastebimas ir kad augalo vidus padengtas smulkiais plaukeliais, augančiais tik viena kryptimi — ţemyn.

Svorio jėga, tiekiamas dar neiščiulptas nektaras ir plaukelių kryptis veikia išvien, kad nieko neįtariantys vabzdţiai lįstų vis gilyn ir gilyn į spąstus. Ar pradedate kaţką įtarti?

Ar girdite pavojaus signalus? Ar galite įţvelgti panašumą į narkotinę priklausomybę? Vargšė musė taip uţsimiršusi mėgaujasi vaišėmis, kad visiškai nekreipia dėmesio į vis statesnį augalo nuolydį, kol palaipsniui įviliojama į spąstų gelmes.

Tačiau kodėl musė turėtų nerimauti? Juk ji turi sparnus. Net dabar, mary amish mafijos svorio metimas pusiau suvirškintus tuzino kitų musių palaikus, plaukiojančius syvuose ąsočio dugne, ji ţino, kad jai to nenutiks. Juk dovanotam arkliui į dantis niekas neţiūri? Ji kontroliuoja situaciją ir bet kada galės nuskristi į saugią vietą, kai tik to panorės.

Arba, tiksliau sakant, mano, kad galės, kol nepamėgina pakilti.

Deja, ji godţiai apsirijo ir dabar sveria dvigubai daugiau nei įprastai. Jos sparnai ir kojos pasidengė lipniu nektaru, ir kuo labiau ji blaškosi, tuo labiau prastėja reikalai. Augalo šonai dabar be plaukelių, slidūs ir beveik vertikalūs.

Niekas negali apsaugoti musės nuo jos nelaimingų draugių likimo. Galbūt jums atrodo, kad palyginimas su alkoholizmu yra tiesiog nevykęs. Tačiau nors trumpai pasvarstykite ir, manau, sutiksite, kad tam tikri aspektai 7 Jautrieji musėkautai lot. Dionaea muscipulas — saulašarinių šeimos augalai, natūraliai auga JAV. Tai maţas, skrotelės formos vabzdţiaėdis augalas pailgais lapais, kurių galai panašūs į spąstus.

Paliesti jie akimirksniu susiglaudţia vert. Saracėnija lot.

Sarracenia — saracėnijinių Sarraceniaceae šeimos vabzdţiaėdţių augalų gentis. Turi specifines gaudykles, į kurias įkrenta vabzdţiai, atskridę rinkti nektaro vert. Turėkite omenyje, kad vabzdţių gyvenimo trukmė daţniau matuojama dienomis ir savaitėmis, o ne metais. Ar galite įsivaizduoti, kad musė, tūpianti ant augalo, yra lyg paauglys, pirmą kartą ragaujantis alaus?

Ar galite palyginti jauną pasigėrusį triukšmadarį, netrukus išvirsiantį iš koto, su išpampusia muse dar prieš jai mėginant pakilti? Kai alkoholikas nebegali nepastebėti, kad jo gyvenimą valdo ir griauna gėrimas, ar jis nemėgina gerti maţiau, kaip ir smarkiai nutukęs ţmogus mėgina maţiau valgyti? Tačiau ar laikantis dietos maistas atrodo maţiau vertingas? Kuo maţiau valgote, tuo alkanesnis darotės.

Kuo alkanesnis darotės, tuo labiau didėja netekties jausmas. Kuo labiau didėja netekties jausmas, tuo vertingesnis tampa kiekvienas kąsnelis. Visiškai tas pat vyksta tuo metu, kai mėginate gerti maţiau.

Tuo metu, kai sau neleidţiate gerti, liūdna, nes juk negalite gerti, o kai jau leidţiate sau tą daryti, vis vien jaučiatės blogai, nes negalite išgerti uţtektinai. Ar musės blaškymasis nėra panašus mary amish mafijos svorio metimas nesėkmingas alkoholiko pastangas save kontroliuoti?

paprasti pigūs patiekalai numesti svorio

Gėrimas jo akyse dėl to nepraranda vertės. Priešingai, dabar jis valdo visą jo gyvenimą. Kuo labiau musė ir alkoholikas blaškosi, mėgindami išsivaduoti, tuo mary amish mafijos svorio metimas jie tampa įkalinti.

Document Information

Ar pusiau suvirškinti vabzdţių palaikai negali būti palyginti su ţlugusiais denatūruoto spirito mėgėjais valkatų rajone, kurių visa egzistencija apsiriboja išmaldos prašymu arba vogimu kitai dozei ir šiltos vietos paieška, kur būtų galima prisiglausti ir apgirtus išsimiegoti? Ar tai, kad musė pastebi pusiau suvirškintus kūnus, sulaiko nuo jungimosi prie jų? Kas ţino?

kaip bolivudo įžymybės greitai numeta svorį

Galbūt kai kurios iš jų suuodţia pavojų ir paprasčiausiai pasišalina. Galbūt nuolatinis alkoholikų keliamas triukšmas ir šlykštus pagiriotų ţmonių kvapas sulaikė kai kuriuos iš mūsų nuo pakliuvimo į spąstus.

Bet kai kartą suprasite, kaip greitai numesti antsvorį klastingi šie spąstai yra iš tiesų, tuomet stebėsitės, kaip kas nors apskritai sugeba jų išvengti.

Net jei jums sunku pritarti manajam vabzdţiais mintančio augalo ir alkoholio spąstų palyginimui, pagrindinis analogijos tikslas yra apsvarstyti mintį, lieknėjimas ge mes visiškai niekada nesugebėjome savęs kontroliuoti, arba pakreipti mintis ta linkme, kad tarp alkoholikų ir saikingai išgeriančių ţmonių nėra įgimtų skirtumų.

Lengvas Budas Suvaldyti Alkoholi

Ar visi geriantieji nėra lyg musės, esančios skirtingose kelio atkarpose, kai keliaujama vabzdţiaėdţio augalo nuoţulniu vidumi ţemyn? Jei atrodau panašus į politiką, tai priţadu mary amish mafijos svorio metimas nuo atsakymo. Mano ţmona Dţoisė teigia, kad per televizijos ir radijo interviu aš daţnai neatsakau į man uţduotus klausimus.

Tai apgalvota gudrybė, kurią nukopijavau iš politikų, ir ji yra labai naudinga.

Ţinoma, jų motyvas yra išsisukti nuo atsakymo, o maniškis yra altruistinis. Galite įtarti, kad aš mary amish mafijos svorio metimas klausimų, į kuriuos negalėčiau atsakyti. Paţadu to nedaryti dėl vienos paprastos prieţasties — tai nepadėtų nei jums, nei man.

valgyti kaip paukštis numeta svorio

Kaip aš galėčiau jums suteikti galimybę iš esmės perprasti alkoholio spąstus, jei neatsakyčiau į visus svarbius klausimus ar nepaaiškinčiau nesuprantamų minčių?

Klausimai, kuriuos pateikiu, yra tokie, kokius, įtariu, norėtumėte uţduoti tuo metu. Be jokios abejonės, jūs turite dar daug kitų klausimų. Jei jie aktualūs, tai toliau į juos bus atsakyta. Tai kitas klinikų privalumas: į svarbius klausimus gali būti atsakyta iš karto.

Skaitydamas knygą turite būti kantrus. Nei daktaras Barnardas, nei AA nepaaiškina, kodėl tapti alkoholiku gali prireikti nuo 2 iki 60 metų gyvenimo tarpsnio. Jei egzistuotų panašus augalas į mintantįjį vabzdţiais, tačiau mistų ţmonėmis, mes visi nuslystume ţemyn daugmaţ vienodu tempu. Tačiau alkoholio spąstai, nors jų veikimo principai panašūs, yra kur kas sudėtingesni daugiausia dėl to, kad kiekviena auka krinta į spąstus unikaliai.

Greitis, kuriuo nusileisite ţemyn, priklauso nuo nesuskaičiuojamos daugybės aplinkybių. Pačios paprasčiausios yra šios: kaip jūs išauklėtas; ar jūsų tėvai gėrė ir ar patys skatino jus išgerti; jūsų draugai ir kolegos; jūsų pomėgiai ir laisvalaikis; jūsų fizinis atsparumas nuodams ir jūsų finansinės galimybės.

Net jūsų išpaţįstama religija gali turėti didelės įtakos: tarp musulmonų yra maţai alkoholikų, jų šalyse tai retas reiškinys dėl visiems suprantamų prieţasčių. Kaipgi močiutė sugebėjo siurbčioti nektarą, nenuslysdama ţemyn nė per sprindį? Ką gi, laimė, dauguma iš mūsų gali prisiminti, kad pirmasis alkoholinis gėrimas neturėjo nieko bendra su nektaru.

Toli graţu, jis buvo bjaurus. Nereikia ilgai stebėti, kad pamatytume, jog močiutė negurkšnoja gėrimo dėl to, kad juo mėgautųsi ar kad jo skonis būtų nuostabus. Greičiausiai mary amish mafijos svorio metimas taip elgiasi dėl to, kad neatrodytų, jog kaţko trūksta.

Labai mary amish mafijos svorio metimas tikimybė, jog ji taip elgiasi norėdama, kad likusieji šeimos nariai jaustųsi patogiai. Jūs turbūt pastebėjote, kaip nejaukiai jaučiasi rūkaliai arba geriantieji, kai jų kompanijoje yra nerūkantis ar negeriantis asmuo. Tai lyg ore tvyranti vestuvinių pusryčių įtampa, kai juose dalyvauja ir pastorius. Vos tik jis išvyksta, visi gali atsipalaiduoti ir elgtis įprastai. Taip pat jūs turbūt pastebėjote, kad močiutė net nebaigia savo taurės.

Dėl tokių pačių prieţasčių ji galbūt net surūkytų cigaretę. Kai ji taip pasielgia, stebėkite paliktos nuorūkos ilgį. Dabar akimirkai uţmirškite alkoholį ir sutelkite dėmesį į musę ir į vabzdţiais mintantį augalą. Apsvarstykite šį klausimą: kuriame tarpsnyje musė nustojo save kontroliuoti? Ar tai buvo tada, kai ji įslydo į virškinimo sultis?