Pereiti prie turinio

Buvo ir gerokai blogesnių už juos. Tasai menkimas tik pastiprino mano nusiteikimą —supratau, jog didvyriškai teks sumokėti atitinkamą kainą. Senutėlyje MGA buvo ir lemputė ant chromuotos kojelės, ir išklibę mygtukai.

Antras - rudas kaip šuva.

rockin kūnas 3 dienas lieknas fruta svorio metimas

Jeigu kokia galybė staiga atskleistų ir parodytų žmogaus ateitį, nuo siaubo gal žmogui liežuvis sustingtų, gal širdis nustotų plakusi. Buvau skaitęs, daug girdėjęs ir metais ant savo kailio patyręs bolševikinio "rojaus saldybių", bet negalėjau įsivaizduoti ir nesitikėjau sulaukti to, ką teko patirti kalėjimuose ir priverčiamųjų darbų stovyklose.

Jeigu mūsų žmogaus nebūtų" lydėjęs gražus optimizmas, maža būtų buvę pasiryžėlių gyvenimą rockin kūnas 3 dienas lieknas ir iškęsti. Rockin kūnas 3 dienas lieknas daug žmonių pražudė, bet ir daugeliui suteikė jėgų bei ištvermės.

Lietuva tuomet gyveno šviesiomis iliuzijomis, kurios atrodė tokios realios, gyvenimiškos. Praslinkus dviem savaitėm po pirmojo tardymo, vidurnaktį iš kieto miego pažadino raktų barškėjimas. Prasivėrė durys, ir išgirdau: - Antanaiti, apsirenk! Šiurpulys perbėgo per kūną ir burna išdžiūvo.

Tardymai vidurnaktį nieko gero nežada. Gera būdavo Nepriklausomybės laikais, kuomet po sunkių darbų mokykloje nuvargęs eidavau ilsėtis. Naktis kaip motina glausdavo, ir ramus miegas teikdavo jėgų ir energijos rytdienos darbams.

Tuomet nekildavo minčių, kad vidurnaktį kas verstų iš patalo, darytų kratą, suiminėtų žmones. Dabar gi naktis neša nerimą ir rockin kūnas 3 dienas lieknas ir suimtiesiems, ir nesuimtiems. O laisve, kokia tu brangi Dievo dovana žmogui! Čia, kalėjime, dar labiau juntama tavo vertė.

Ginkluotas sargybinis nuvarė į saugumo namus. Už rašomojo stalo pamačiau jau iš Raguvos pažįstamą MGB viršininko pavaduotoją Morevą, kuris tuomet žadėjo Panevėžyje su manimi kitaip pasikalbėtis. Išsisukai metais, bet dabar nebeišsisuksi.

rockin kūnas 3 dienas lieknas atomas numesti svorio

Pakliuvai į tikrų čekistų nagus. Dabar karas, ir mes su fašistais ceremonijų nedarome. Juk tu persisunkęs fašistas, fašistinių organizacijų vadeiva. Visą mėnesį tavęs netardėme ir rinkome žinias.

Dabar turime tiek medžiagos, jog galime ir šiandieną sudaryti bylą ir nuteisti. Bet tu turėsi dar pats išpasakoti, ką darei ir ką veikei paskutinėmis dienomis.

Na, pasakok! Kad Raguvoje buvau organizacijų pirmininku, tas tiesa, ir aš nesiginu.

Buvo Lietuvos valstybė, kurią pripažino Sovietų sąjunga ir turėjo su ja diplomatinius santykius. Aš buvau tos valstybės pilietis mokytojas ir dirbau pagal įstatymus. Organizacijos, kurių nariu buvau, buvo legalios, tai kur čia mano nusikaltimas? Jei būtum sirgęs, tai per mėnesį būtum čia išgaišęs.

Kokiais reikalais važinėjai į uošvinę ir pas Švarlį? Šis klausimas mane įtikino, kad jis nieko nežino ir kartoja tą patį, manydamas, kad imsiu ir prisipažinsiu. Todėl drąsiai atrėžiau. Juk esu anksčiau sakęs, jog apie LLA nieko nežinau ir jos nariu nesu buvęs.

Juk vakare prieš suėmimą mačiau ginkluotą Gerutį miške.

rockin kūnas 3 dienas lieknas lieknėjimo klubai aberdeene

Aišku, jis ir dabar ten tebėra. Atsakiau: - Nepažįstu, bet esu girdėjęs, kad jis buvęs suimtas ir paskui paleistas.

Uploaded by

Klausimų ir išsisukinėjimų dvikova įerzino Morevą, o aš dar labiau užsispyriau gintis. Tardytojas užrakino kambario duris ir raktą įsidėjo į kišenę. Išraudęs priėjo ir klausia: - Sakyk, ar pažįsti Gerutį?

Ištarus "ne", smogė kumščiu per veidą vieną, kitą, trečią kartą ir vėl klausia: - Pažįsti Gerutį? Aš tyliu. Įsiutęs rusas ėmė mušti per sprandą, per pažandės, kaklą, krūtinę. Pasipylė iš nesišsemiamo rusų "gražbylystės" arsenalo srautas bjauriausių keiksmų su "v rot, tvoju mat, boga mat, serdcu mat, dušu mat" ir t. Rockin kūnas 3 dienas lieknas kiekvieno "mat" kirto smūgį, spyrė koja. Paskui smogė muščiu į pilvą, po krūtine.

Baisus skausmas atėmė žadą, susiriečiau ir kaip žuvis, išmesta ant ledo, žiobčiojau, negalėdamas atgauti kvapo. Tardytojas atsitraukė. Turbūt smūgis į pilvą sukėlė reikiamą efektą. Man pasidarė baisiai negera. Išpylė prakaitas, net skalbiniai ir plaukai liko šlapi.

Smaguris Ian McEwan PDF | PDF

Kojos ėmė drebėti, ir aš susmukau ant taburetės. Ką tu tada sakysi? Atsirakinęs duris šūktelėjo kažkam, kad atvestų Gerutį. Gerutį palikau miške ir dabar buvau tvirtai įsitikinęs, jog čekistai mane gąsdindami išėjo Gerutį atvesti, kad greičiau prisipažinčiau. Ir kaip nustebau, kuomet po keliolikos minučių į kambarį įėjo čekisto lydimas Gerutis. Rankos užpakaly surištos, plaukai ant kaktos uždribę - tikras banditas.

Document Information

Jis dažnai ten atvažiuodavo ir po keliolika dienų išbūdavo. Nebeiškenčiau ir sušukau: - Melagi tu, niekše! Aš tavęs nepažįstu ir nė karto su tavimi nesikalbėjau. Kartą esu matęs, bet nežinojau, kas tu esi, - rėkiau, norėdamas parodyti, kaip reikia toliau laikytis. Tardytojas vėl užrakino duris ir keikdamas prišoko prie manęs. Pačiupęs ant medinio koto pritaisytą brezento ir gumos žarną, ėmė kirsti per pečius, per nugarą. Iš karto labai skaudėjo, bet vėliau kūnas užtirpo, ir pasidarė baisiai karšta.

Aš tylėjau. Rusas galutinai įsiuto. Partrenkė mane ant grindų ir ėmė kojomis spardyti. Stiprus bato smūgis į nugarą ties juosmeniu, ir aš iš skausmo pašokau ir užsidengiau taburete.

rockin kūnas 3 dienas lieknas geriausias būdas numesti svorio vasarą

Čekistas ją ištraukė ir abiejų rankų delnais pakaitomis ėmė mušti per veidą. Dabar jau žinai LLA! Apie LLA nieko nesu girdėjęs, - kartojau daugiau automatiškai negu sąmoningai. Bet aš tave priversiu, ir tu kaip per išpažintį viską išklosi. Išsitraukė iš kišenės raktą, paėmė nuo smurtinis j meta svorį du pieštukus, sudėjo juos man į rankos tarpupirščius ir abiems rankom ėmė pirštus spausti.

Skausmas - neapsakomas.

  1. Kolagenas riebalų nuostoliams
  2. Antras - rudas kaip šuva.
  3. Riebalų degintojas chennai
  4. Man nepavyko iš jos grįžti tykiai ra­ miai.

Aš visa gerkle ėmiau šaukti. Kažkas pasibeldė į duris, ir Morevas atrakino.

Įėjo rauplėtu veidu, lyg ant jo velnias botų pupas kūlęs, kitas rusas. Nemoki susitvarkyti! Pačiupęs mane, pavertė kniūbščią, švarką užvertė ir susuko juo galvą, o pats atsisėdo ant sprando. Vėl krito kirčiai, spardymai. Nieko nebegalėjau prisiminti, kas buvo. Pajutau, kad pila ant galvos vandenį. Pakėlė ir pasodino ant taburetės. Padavė stiklą vandens. Turbūt baisiai atrodžiau, nes abu karininkai keistomis šypsenomis žiūrėjo ir pašnibždomis tarėsi.

Paskui Morevas prašneko: - Tai štai, Antanaiti, dabar čia tau tiktai gėlelės, o vaisiukai bus vėliau. Su liaudies priešais čekistai ne kovoja, bet juos naikina.

Nedidelis daiktas, jei tu čia ir nusispardysi: bus dar tyriau ir geriau, nes nebus kas sovietišką orą teršia ir gadina. Mes nieko nepasigailime ir niekam neatleidžiame. Mes - čekistai! Po to parašė tardymo protokolą ir liepė pasirašyti. Protokole buvo surašyta tik tai, kas reikalinga kaltinamajai medžiagai sudaryti, ir nieko, kas galėtų man palengvinti.

rockin kūnas 3 dienas lieknas kultūristas netenka riebalų

Buvo gerokai praaušę, kuomet pats Rockin kūnas 3 dienas lieknas, užsitaisęs revolverį, nuvarė mane į daboklę. Koridoriuje pastatė veidu į sieną. Iš vienos kameros žmones perkėlė į tą mažiukę kamerą, kurioje aš buvau, o mane, sumuštą ir nuplaktą kaip tą Voltero Kandidą, vieną uždarė didelėje kameroje, kurioje lasvai galėtų tilpti apie 20 žmonių. Pakliuvęs į čekistų nagus, buvau nusistatęs ir tvirtai pasiryžęs pakelti bet kokį terorą ir smurtą.

Ruošiausi tai sutikti drąsiai, be baimės. Po šios pirmos kankynės, vienas įmestas į kamerą, pajutau, kaip visas kūnas degte dega, galva svaigsta, nugaroje baisus dieglys atsistojo.